• 12 Edycja Konkursu
 • Konferencja + Gala - 16 listopada 2023 | Hotel Intercontinental - Warszawa
POZNAJ

REGULAMIN KONKURSU

OPUBLIKOWANO

05/06/2023

REGULAMIN KONKURSU
DYREKTOR MARKETINGU ROKU 2022 / 2023

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Dyrektor Marketingu Roku 2022/23” (dalej „Konkurs” i „DMR2022/2023”) jest firma: HEXAGON DIGITAL Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (dalej „Organizator”).

1.2. Konkurs – w zakresie rejestracji Uczestników oraz wypełniania i wysyłania Formularzy Konkursowych – prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej, znajdującej się pod adresem: www.dyrektormarketinguroku.pl (dalej „Portal”).

1.3. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).

1.4. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonują członkowie Jury wybrani przez Organizatora (dalej „Jury”).

1.5. Nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Organizator w porozumieniu z Kancelarią prawną.

 1. Uczestnicy, Podmioty Zgłaszające, Zespoły

2.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”), pod warunkiem dokonania prawidłowej rejestracji, zgodnie z postanowieniami pkt 3 poniżej.

2.2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili dokonania zgłoszenia do Konkursu ma co najmniej 6-miesięczny staż pracy u zatrudniającego (zwanego dalej: „Podmiotem zgłaszającym”), niezależnie od podstawy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, itd.), za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 2.3. i 2.4. poniżej.

2.3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i członkowie organów Organizatora oraz podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, itd.).

2.4. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 2.3. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

2.5. Uczestnicy zatrudnieni u jednego Podmiotu zgłaszającego mogą zostać objęci jednym zgłoszeniem w ramach zespołu (dalej: „Zespół”). Zespół może składać się z minimalnie 2 osób i maksymalnie z 50 osób, przy czym każdy członek Zespołu musi spełniać wymogi przewidziane dla Uczestnika. Zespoły mogą startować jedynie w kategoriach dla nich przeznaczonych.

2.6. Jeden Podmiot zgłaszający może zgłosić maksymalnie 1 (jeden) Zespół i dowolną liczbę Uczestników.

2.7. Dodatkowo Uczestnik może samodzielnie dokonać zgłoszenia w Konkursie poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie PORTALU poprzez opcję „ZGŁOSZENIE”.

 1. Rejestracja

3.1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga dokonania przez Uczestnika rejestracji najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. (dalej: „Rejestracja”).

3.2. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego (dalej: „Formularz Rejestracyjny”) znajdującego się na Portalu i zatwierdzeniu go zgodnie z funkcjonalnościami Portalu oraz postanowieniami niniejszego pkt 3 Regulaminu oraz dokonania opłat za udział Konkursie zgodnie z postanowieniami pkt 5 poniżej.

3.3. Formularz Rejestracyjny może być wypełniony przez Uczestnika indywidualnie, a w przypadku Zespołu przez jednego Uczestnika upoważnionego przez wszystkich pozostałych członków Zespołu albo przez upoważnioną przez Uczestnika osobę z Podmiotu zgłaszającego (dalej: „Przedstawiciel”).

3.4. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego Uczestnika wymaga podania następujących, zgodnych z prawdą danych:

3.4.1. Imię i nazwisko Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);

3.4.2. Nazwa Podmiotu zgłaszającego;

3.4.3. Stanowisko służbowe Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);

3.4.4. Adres e-mail, który będzie loginem;

3.4.5. Hasła do Formularza Rejestracyjnego;

3.4.6. Telefon komórkowy Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);

3.4.7. Rok urodzenia Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu);

3.4.8. Staż marketingowy Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu – Lidera zespołu);

3.4.9. Staż Uczestnika (Uczestników w przypadku zgłoszenia Zespołu) w Podmiocie Zgłaszającym);

3.4.10. Oświadczenia, że Uczestnik (Uczestnicy w przypadku zgłoszenia Zespołu) oraz Podmiot zgłaszający akceptują niniejszy Regulamin;

3.4.11. Oświadczenie, że Uczestnik (Uczestnicy w przypadku zgłoszenia Zespołu) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz w ramach uczestnictwa w Konkursie, w tym w ramach Formularza Konkursowego w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem / Podmiotem zgłaszającym, selekcji i wyboru zwycięzców; poinformowania w komunikatach prasowych o nominowanych osobach i zwycięzcach Konkursu, poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestnika, jego stanowiska i Podmiotu zgłaszającego.

Ponadto, gdy zgłoszenia dokonuje Przedstawiciel:

3.4.12. Imię, nazwisko, stanowisko, telefon i adres e-mail Przedstawiciela;

3.4.13. Oświadczenie, że Przedstawiciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym w celu przeprowadzenia Konkursu.

3.5. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, dane zostaną zweryfikowane przez Organizatora pod względem ich zgodności z zasadami i poprawnością wprowadzenia, po czym Organizator telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości potwierdzi poprawność przyjęcia zgłoszenia i dokonania Rejestracji.

3.6. Organizator uzależnia potwierdzenie Rejestracji od dokonania opłat rejestrowych oraz od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.

3.7. Rejestracja jest skuteczna z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z pkt. 3.5.

 1. Zgłoszenie, materiały konkursowe, licencja do przekazanych materiałów

4.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, najpóźniej do dnia 31 października 2023 r. każdy z Uczestników powinien wypełnić przygotowany przez Organizatora „Formularz Rejestracyjny” w którym może załączyć prezentacje zgłoszeniową i materiały video, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu. Zgłoszenia można dokonać również poprzez przesłanie materiałów zgłoszeniowych do Konkursu na adres: [email protected]

4.2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego wymaga wypełnienia wszystkich jego pól, zgodnie z funkcjonalnościami Portalu oraz zawartymi tam informacjami, w szczególności co do formy (formatu) załączanych plików oraz czcionek, a także długości opisów i podawanych informacji.

4.3. Uczestnik ma prawo wycofania zgłoszenia do momentu rozpoczęcia głosowania nad zgłoszeniami przez Kapitułę.

4.4. Z chwilą przesłania Formularza Rejestracyjnego Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niewyłącznego zezwolenia (dalej: „Zezwolenie”) na korzystanie i rozporządzanie wszystkimi załączonymi do Formularza Rejestracyjnego materiałami, w tym prezentacjami, opisami, filmami, zdjęciami oraz wizerunkami Uczestnika (dalej: „Materiały”) w następujących celach:

4.4.1. We wszelkich działaniach związanych z Konkursem, w tym w celu prezentacji i wyboru Uczestników, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych;

4.4.2. W celach archiwalnych i muzealnych, obejmujących m.in. prezentację w ramach prelekcji i wystaw oraz prezentowanie w salach ekspozycyjnych, udostępnianie w katalogach i archiwach, wraz z prawem do korzystania z dowolnych fragmentów Materiałów i dokonywania w nich zmian wynikających z opracowania redakcyjnego lub niezbędnych z punktu widzenia celów informacyjnych i promocyjnych Konkursu, w szczególności do ich przerywania i komponowania, a także zestawiania z innymi materiałami;

4.4.3. Prezentacje nadesłanych materiałów w formie pełnej lub skróconej do ich publicznej publikacji na stronie konkursu, do prezentacji nagrodzonych zgłoszeń na organizowanych przez Organizatora wydarzeniach oraz innych miejscach i formach nie ujętych w regulaminie.

4.5. W celach określonych w punktach 4.4.1. i 4.4.2. powyżej, Organizator jest uprawniony do korzystania z Materiałów na wszelkich znanych polach eksploatacji. Zezwolenie zostaje udzielone na czas nieokreślony, w zamian za możliwość uczestniczenia w Konkursie oraz promocji Uczestnika.

4.6. Organizator może odrzucić Formularze Rejestracyjne wypełnione niezgodnie z Regulaminem, nieprawidłowo, niekompletne oraz wysłane po terminie.

4.7. Uczestnik oświadcza, że wszelkie informacje podawane w ramach Formularza Rejestracyjnego są zgodne z prawdą i ponosi za to pełną odpowiedzialność prawną.

4.8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie danych, informacji i Materiałów podawanych w ramach Formularza Rejestracyjnego przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym na opracowywanie oraz porównywanie informacji i jednocześnie oświadcza, że ich wykorzystanie przez Organizatora w tym zakresie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich, czy też chronionej tajemnicy lub know-how.

4.9. W przypadku, gdyby w związku z wykorzystaniem danych lub informacji, o których mowa w pkt 4.8. powyżej, Organizator poniósłby jakiekolwiek szkody lub koszty (w tym wskutek dowolnych postępowań, wszczętych urzędowo lub na wniosek dowolnej osoby oraz zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeń), Uczestnik zobowiązuje się pokryć te szkody lub koszty w pełnej wysokości, w tym koszty pomocy prawnej. Odpowiedzialność Uczestników zgłoszonych w ramach Zespołu jest solidarna.

4.10. Przedstawiciele Organizatora w terminie do dnia 2.11.2023 dokonają sprawdzenia nadesłanych zgłoszeń, w tym Formularzy Rejestracyjnego pod kątem poprawności ich wypełnienia i zgodności z niniejszym Regulaminem.

 1. Kategorie nagrody Dyrektora Marketingu Roku – DMR 2022/2023

5.1. Uczestnicy lub Przedstawiciele uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym powinni określić, w jakiej kategorii konkursowej dokonują zgłoszenia spośród:

 • „Kategorie główne – indywidualne”,
 • „Kategoria specjalne – indywidualne”,
 • „Kategorie zespołowe”
 • „Kategorie Young & Impact”

5.2. Uczestnicy indywidualni mogą brać udział w następujących Kategoriach:
„Dyrektor Marketingu Roku 2022/2023 – Kategorie główne – zgłoszenia indywidualne”:

5.2.1. Dom / Wnętrze / Design

5.2.2. Budownictwo / Infrastruktura

5.2.3. Zdrowie / Leki / Suplementy

5.2.4. Finanse / Ubezpieczenia / Inwestycje

5.2.5. Uroda / Kosmetyki / Higiena

5.2.6. Kultura / Sztuka

5.2.7. Media / Rozrywka

5.2.8. Moda / Styl życia

5.2.9. Motoryzacja / Mobility

5.2.10. Napoje / Alkohol

5.2.11. Produkty spożywcze

5.2.12. E-commerce

5.2.13. Retail / Handel / Usługi

5.2.14. Sport / Hobby

5.2.15. Turystyka / Hotele

5.2.16. IT / Telco / Technologie

5.2.17. RTV / AGD / Electronics

5.2.18. Energy / Utilities

5.2.19. B2B / Produkcja

5.2.20. B2B / Usługi

5.2.21. Future Industry

5.2.22. Software / App

5.3 Uczestnicy indywidualni mogą brać udział w następujących Kategoriach:
„Dyrektor Marketingu Roku 2022/2023 – Kategorie specjalne – zgłoszenia indywidualne”:

5.3.1. Thinking Outside the Box

5.3.2. Master of AI Marketing

5.3.3.Master of Digital Marketing

5.3.4. Master of Technology & Innovation

5.3.5. Master of Communication / PR

5.3.6. Master of Customer Experience

5.5.7. Master of Social Media

5.5.8. Master of Influencer Marketing

5.3.9. Master of Employer Branding

5.5.10. Master of Social Purpose / CSR

5.5.11. Master of ESG / Sustainability

5.3.12. Master of International Marketing

5.3.13. Master of Content Marketing

5.3.14. Master of Brand Experience

5.3.15. Best Brand / Category Leader

5.3.16. Best Loyalty & Engagement Marketing

5.3.17. Launch / Re-branding

5.3.18. Long Time Marketing Excellence

5.3.19. Dyrektor Marketingu i Sprzedaży

5.4. Uczestnicy indywidualni mogą brać udział w następujących Kategoriach:

„Dyrektor Marketingu Roku 2022/2023 – Kategorie odkrycia”

5.4.1. Young Marketer [Poniżej 20 lat]5.4.2. Young Marketer [Poniżej 25 lat]

5.4.3. Best NGO Marketer

5.4.4. Best GOV Marketer

5.4.5. Best Start-Up Marketer

5.5. Zespoły mogą brać udział w następujących Kategoriach „Dyrektor Marketingu Roku 2022/2023 – Zgłoszenia Zespołowe”:

5.5.1. Firmy – roczny budżet marketingowy do 1.000.000 PLN netto;

5.5.2. Firmy – roczny budżet marketingowy do 5.000.000 PLN netto.

5.5.3. Firmy – roczny budżet marketingowy do 10.000.000 PLN netto.

5.5.4. Firmy – roczny budżet marketingowy do 50.000.000 PLN netto.

5.5.5. Firmy – roczny budżet marketingowy ponad 50.000.000 PLN netto.

5.6. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w konkursie zgłoszeni w kategoriach indywidualnych, biorą udział w kwalifikacjach o nagrody:

5.6.1. Grand Prix – Dyrektor Marketingu Roku 2022/2023

5.6.2. Osobowości Marketingu Roku 2022/2023 (Jury ma prawo przyznać nagrodę za wyjątkowe działania marketingowe)

5.7. Dokładny opis Kategorii znajduje się na stronie: www.dyrektormarketinguroku.pl -> ZGŁOSZENIE -> KATEGORIE

5.8. Z zastrzeżeniem pkt 5.5. powyżej, każdy z Uczestników może dokonać zgłoszenia maksymalnie w 4 kategoriach indywidualnych i 1 zespołowej.

 1. Opłaty za zgłoszenie i udział w Konkursie

6.1. Obowiązek dokonania opłaty za Zgłoszenie spoczywa na Podmiocie Zgłaszającym lub Podmiocie Upoważnionym do zgłoszenia.

6.2. Zgłoszenie do Konkursu w kategoriach opisanych w punkach 5.2- 5.5 wymaga wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 300 zł + 23% VAT lub 400 zł 23% VAT

6.3. Dla uczestników Konkursu w kategoriach opisanych w punktach 5.2, 5.3 zaproszenie na Galę Finałowa DMR 2023 oraz bilet na 1 dzień Konferencji Executive Summit 2023 są wliczone w cenę zgłoszenia.

6.4. Dla uczestników Konkursu w kategoriach opisanych w punkcie 5.5 dwa zaproszenia na Galę Finałowa DMR 2023 oraz dwa  bilety na 1 dzień Konferencji Executive Summit 2023 są wliczone w cenę zgłoszenia.

6.5. Dla uczestników Konkursu w kategoriach opisanych w punkcie 5.4 zaproszenie na Galę Finałowa DMR 2023 oraz bilet na 1 dzień Konferencji Executive Summit 2023 jest w preferencyjnej cenie 990 zł + VAT.

6.5. Opłata za zgłoszenie do Konkursu w kategoriach opisanych w punkcie 5.1, 5.2, 5.3 jest uzależniona od daty zgłoszenia, EARLY do 03/09/2023, NORMAL po 03/09/2023, do podanych kwot netto dolicza się VAT w wysokości 23%

6.5.1 Zgłoszenie w pierwszej wybranej kategorii indywidualnej i udział w gali dla uczestnika – EARLY 2 996 zł + VAT, NORMAL 3 996zł + VAT

6.5.2 Zgłoszenie Indywidualne w każdej kolejnej kategorii – EARLY 1 996 zł + VAT, NORMAL 2 496 zł + VAT 

6.5.3 Zgłoszenie w 1 wybranej kategorii zespołowej i dwa zaproszenia na galę i konferencję – EARLY 3 996 zł + VAT, NORMAL 4 996 zł + VAT.

6.5.4 Zaproszenie dla osób towarzyszących na Executive Summit 2023 i Galę Finałową Konkursu w cenach EARLY 990 zł + VAT,  NORMAL 1296 zł + VAT.

6.6 Oplata za zgłoszenie obejmuje:

6.6.1 Czynności związane z organizacją Konkursu

6.6.2 Czynności z wiązane z oceną zgłoszeń podczas Etapu I  – Weryfikacji zgłoszeń i zgodności z regulaminem Konkursu

6.6.3 Czynności z wiązane z oceną zgłoszeń podczas Etapu II – Posiedzenie Jury i obliczeniem wyników głosowania

6.6.4 Organizację Gali Finałowej Konkursu

6.6.5 Produkcję i personalizację statuetek konkursowych – jedna statuetka na jedną kategorię wygraną w Konkursie

6.6.6 Czynności związane z komunikacją i promocją wyników Konkursu

6.7 Organizator na podstawie danych przesłanych w Formularzu Zgłoszeniowym przygotowuje Fakturę Proforma lub VAT i przesyła na adres mailowy wskazany w w/w formularzu. Uczestnik lub Przedstawiciel uczestnika dokonuje opłaty za zgłoszenie do Konkursu.

6.7.1 Na konto Organizatora podane na Fakturze Proforma lub VAT.

6.7.2 Za pomocą systemu do płatności elektronicznych PayU i PayPal poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego on-line na stronie firmowej Organizatora

6.8 Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone w terminie podanym na Fakturze Proforma lub Fakturze VAT nie będą rozpatrywane i nie biorą udziału w Konkursie.

 1. Głosowanie i Etapy w Konkursie

7.1 Skład Jury Konkursu Dyrektor Marketingu Roku 2022/2023, na zaproszenie Organizatora tworzą:

7.1.1 Laureaci poprzednich edycji Konkursu

7.1.2 Przedstawiciele mediów oraz organizacji branżowych

7.1.3 Przedstawiciele partnerów Konkursu

7.1.4 Przedstawiciel środowiska akademickiego i eksperci branżowi

7.2 Wybór zwycięzców Kategorii Dyrektor Marketingu Roku 2022/2023 dokonywany jest przez Jury w dwóch etapach, zgodnie z poniższymi zasadami:

7.2.1. Etap I – Ocena online wstępna – w którym Jury Konkursu zapoznaje się ze zgłoszeniami udostępnionym przez Organizatora w postaci elektronicznej

7.2.2. Etap II – Spotkanie Jury i głosowanie tajne – w którym Jury Konkursu głosuje nad kandydaturami podczas spotkania stacjonarnego oraz w szczególnych przypadkach przez video-konferencję

7.3. Przy dokonywaniu oceny Uczestników i Zespołów Jury bierze pod uwagę w szczególności następujące czynniki:

7.3.1. Założenia strategii

7.3.2. Innowacyjność działań

7.3.3. Efekty działań

7.3.4. Wymiar społeczny działań

7.3.5. Osiągnięcia i otrzymane nagrody

7.4 W pierwszym etapie Konkursu („Etap I”) członkowie Jury ocenią Uczestników/Zespoły oddając swoje głosy za pośrednictwem przygotowanej platformy internetowej przyznając punkty w skali od 1 do 5 każdemu z Uczestników/Zespołów („Punkty”).

7.5. Liczba przyznanych Punktów zależy od uznania głosującego. W przypadku otrzymania powyżej 50 Zgłoszeń, Organizator ma prawo upoważnić przedstawicieli Jury do dokonania oceny prac w podgrupach w ramach głosowania Etapu I.

7.6 Na podstawie wyników głosowania w ramach Etapu I powstanie tzw: „Shortlista”, na której znajdą się dane do pięciu Uczestników/ Zespołów (w zależności od Kategorii) w każdej z Kategorii, którzy uzyskali najwyższą średnią liczbę Punktów i zakwalifikowali się tym samym do drugiego etapu Konkursu („Etap II”).

7.7. Spośród Uczestników/Zespołów zakwalifikowanych do Etapu II, członkowie Jury, podczas posiedzenia zorganizowanego przez Organizatora, wybiorą zwycięzcę każdej z Kategorii („Dyrektora Marketingu Roku”).

7.8. Członkowie Jury dokonają wyboru Dyrektora Marketingu Roku w każdej z Kategorii zwykłą większością głosów w ramach głosowania tajnego.

7.9. Członkowie Jury, za zgodą Organizatora, w głosowaniu jawnym podczas posiedzenia mogą podjąć uchwałę o nieprzyznaniu nagrody w danej Kategorii bezwzględną większością głosów wszystkich członków Jury. W przypadku, gdy 2 lub więcej osób uzyska najwyższy wynik, Jury zastrzega sobie prawo do przyznania tytułu ex aequo.

 1. Osobowości Marketingu Roku oraz Wyróżnienia

8.1. Jury ma prawo przyznać tytuł Osobowości Marketingu Roku 2022/2023

8.2. Jury ma prawo przyznać tytuły Wyróżnienia za Wyjątkową Efektywność Marketingową

8.3. Organizator oraz każdy członek Jury ma prawo zgłoszenia kandydatów do każdej z kategorii Osobowości Marketingu Roku lub Wyróżnień spośród Uczestników.

8.4. Członkowie Jury dokonują wyboru Osobowości Marketingu Roku dotyczy pkt 8.1. oraz Wyróżnień dotyczy pkt 8.2. bezwzględną większością głosów w ramach głosowania tajnego. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez żadnego z kandydatów, nagroda w danej kategorii nie zostanie przyznana. W przypadku, gdy 2 lub więcej osób uzyska najwyższy wynik, Jury zastrzega sobie prawo do przyznania tytułu ex aequo.

 1. Tytuły i Nagrody

9.1. Imiona i nazwiska Uczestników, którzy uzyskali tytuł Dyrektorów Marketingu Roku, Osobowości Marketingu lub otrzymali Wyróżnienie („Tytuł”), zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej („Gala”), która odbędzie się dnia 16 listopada 2023 roku.

9.2. Imiona i nazwiska Uczestników mogą być również opublikowane na Portalu i powiązanych stronach, w tym na mediach społecznościowych.

9.3. Organizator jest właścicielem wszelkich praw do Tytułów, a Zwycięzca otrzymuje uprawnienie wyłącznie do wskazywania, że otrzymał Tytuł w ramach Konkursu.

9.4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przyznania nagród (dalej „Nagrody”). Każdy z Uczestników/Zespołów, który uzyska Tytuł, otrzymuje od Organizatora odpowiednią statuetkę („Statuetka”).

9.5 Dodatkowe Statuetki można zamawiać u Organizatora poprzez e-mail [email protected] koszt statuetki to 2 696 zł netto + VAT 23%, (szacunkowy okres oczekiwania na wykonanie przez statuetki to 2-3 tygodnie,

9.6. W stosunku do Nagród co do których istnieje ustawowy obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach, za zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, odpowiada Organizator.

9.7. W przypadku ich przyznania, Nagrody zostaną wręczone w ramach Gali, lub po Gali w sposób określony przez Organizatora. W przypadku nieobecności podczas Gali osoby, której ma być wręczona Nagroda lub osoby, która reprezentuje go za zgodą Organizatora, Organizator uzgodni ze Zwycięzcą sposób i miejsce przekazania Tytułu lub Nagrody w terminie późniejszym, bezpośrednio z danym Uczestnikiem.

9.8. Uczestnik uprawniony jest do zrzeczenia się Tytułu i/lub Nagrody. W takiej sytuacji nie przysługuje mu jednak prawo do wymiany Tytułu i/lub Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego. Zrzeczenie się Tytułu i/lub Nagrody wymaga oświadczenia złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skutkuje nieodwołalną utratą prawa do Tytułu/Nagrody. W takim przypadku Organizator ma prawo do wyboru innego Uczestnika w oparciu o kryteria określone w Regulaminie.

 1. Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników, Przedstawicieli oraz innych osób, których dane zbierane są w związku z Konkursem (dalej „Dane”) jest Organizator.

10.2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym m.in. w celu kontaktowania się z Uczestnikiem/Podmiotem zgłaszającym, selekcji i wyboru Uczestników, którzy otrzymają poszczególne tytuły; poinformowania w komunikatach prasowych o nominowanych osobach i zwycięzcach Konkursu, poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestnika, jego stanowiska i Podmiotu zgłaszającego. Za zgodą osoby, której dane dotyczą, będą one przetwarzane również w innych celach, związanych z projektami prowadzonymi przez Organizatora w tym w celach marketingowych oraz innych podmiotów powiązanych kapitałowo z Organizatorem.

10.3 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy polegającej na świadczeniu przez Organizatora drogą elektroniczną usług za pomocą Portalu dla celów Konkursu, która opisana jest w art. 6 ust 1b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia przepisów dyrektyw o sygnaturze 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych „RODO”

10.4 Dostęp do danych osobowych Uczestników mają, przedstawiciele Organizatora Konkursu i jego pracownicy, Opiekun Prawny oraz podmioty opiekujące się systemem informatycznym Konkursu oraz Portalem.

10.5. Uczestnik, Przedstawiciel oraz inne osoby, których dane zbierane są w związku z Konkursem, mają prawo dostępu do treści swoich Danych oraz do ich poprawiania. Ponadto osoby te są zobowiązane do informowania Organizatora o zmianach Danych.

10.6. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane są do profilowania, logowania oraz zachowania historii działań na Portalu.

10.7. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu uniemożliwia uczestnictwo Uczestnika w Konkursie.

 1. Reklamacje

11.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny HEXAGON DIGITAL Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

11.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Podmiotu zgłaszającego, kategorię zgłoszenia, adres korespondencyjny oraz e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

11.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

11.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ich zaistnienia lub właściwego uzupełnienia, zgodnie z pkt 11.3, nie później niż do 10 grudnia 2023.

11.5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana, według wyboru Organizatora pisemnie pod wskazany przez Uczestnika adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do danego Uczestnika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika, Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres lub adres e-mail.

11.6. Reklamacje co do wyników głosowania i werdyktu Jury Konkursu, Organizator pozostawia bez rozpoznania i odpowiedzi.

 1. Korzystanie z Portalu

12.1. Portal udostępniany jest w celu umożliwienia dokonania Rejestracji w Konkursie i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

12.2. Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

12.3. Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Portalu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników. Niezależnie od tego Organizator informuje, że korzystanie z Portalu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do jego danych. W celu minimalizacji tych zagrożeń użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikację użytkownika sieci Internet.

12.4. W ramach korzystania z Portalu zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności czynności, które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Organizatora lub użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

12.5. W ramach korzystania z Portalu zabronione jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste, dobre obyczaje i moralność.

12.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym leżących po stronie użytkownika, a w szczególności wynikających z niekompatybilności lub innych przyczyn dotyczących sprzętu lub oprogramowania użytkownika lub dostępu użytkownika do sieci.

12.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w pracy Portalu wywołane działaniem czynników niezależnych od Organizatora, siły wyższej, awarią sprzętu, oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, w tym infekcje wirusowe oraz cyberataki, działań lub zaniechań dostawców usług elektronicznych lub telekomunikacyjnych.

12.8. Do wszelkich reklamacji użytkownika związanych z funkcjonowaniem Portalu stosuje się odpowiednio przepisy pkt 10 niniejszego Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

13.1. Opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w materiałach promocyjnych i reklamowych, w tym w Portalu. Wszystkie treści zawarte w/w materiałach mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

13.2. W uzasadnionych wypadkach, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, np. zmian terminu Gali Finałowej. Zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników. Każda zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie Portalu.

13.3. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

13.4. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Konkursie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do Nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu Zwycięzcy lub wyróżnionego. W takim przypadku Komisja może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.

13.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy postępują w sposób zgodny z Regulaminem, w tym z pkt. 13.4. powyżej. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika m.in. złożenia określonych oświadczeń, wyjaśnień, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Brak współpracy Uczestnika w ramach weryfikacji uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji wykluczenia Uczestnika z Konkursu czy też pozbawienie ich tytułu. W takim przypadku Jury może wybrać w jego miejsce innego Uczestnika stosując odpowiednio zasady wyboru przewidziane Regulaminem.

13.6. Organizator informuje, że w ramach Konkursu partnerzy Konkursu w porozumieniu z Organizatorem mogą ufundować dla Uczestników dodatkowe nagrody.

13.7. Dodatkowych informacji związanych z Konkursem udziela Organizator Konkursu firma:
HEXAGON DIGITAL Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa;
E-mail: [email protected], Tel. +48 22 390 90 00.

13.8 W przypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych przez Regulamin, Organizator będzie podejmował decyzje i rozstrzygnięcia odwołując się do zasady słuszności. Organizator oraz Opiekun Prawny Konkursu są upoważnienie do wydawania wiążącej wykładani niniejszego Regulaminu.

MASZ PYTANIA?

Napisz do nas

Używamy plików cookies do analizowania i lepszego działania strony Zasady prywatności